Home มูลนิธิรากแก้ว พันธกิจ

พันธกิจของมูลนิธิรากแก้ว

สนับสนุนภาคการศึกษาให้นำความรู้และศักยภาพมาดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน