Home โครงการรากแก้ว

      มูลนิธิรากแก้วส่งเสริมให้ภาคการศึกษานำนักเรียน นิสิตนักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมเรียนรู้นอกห้องเรียนจากปัญหาจริงในชุมชน และนำความรู้ความสามารถมาดำเนินโครงการพัฒนา โดยใช้หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิมั่นพัฒนา

       นอกจากนี้ มูลนิธิรากแก้วยังร่วมมือกับภาคการศึกษาในการสนับสนุนการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็น ถึงความสำคัญของปัญหาสังคมและการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตัวอย่างโครงการพัฒนาที่นำแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และเกิดผลสำเร็จ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใ ช้ในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อถอดบทเรียนและนำแนวปฏิบัติที่ดีมาเผยแพร่และปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการต่อยอดและขยายผล โดยมูลนิธิฯ จะรวบรวมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตอาสาของเยาวชนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ

นักเรียน นิสิตนักศึกษา

  • ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาสังคมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน ทำให้เกิดจิตสำนึกในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น
  • ได้นำความรู้ความสามารถที่เรียนมาแก้ไขปัญหาจริงร่วมกับชุมชนผ่านการทำโครงการพัฒนา ได้พัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การแก้ปัญหาและทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานหลังจบการศึกษา
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม

ครู อาจารย์

  • สามารถนำโครงการมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือพัฒนาเป็นรายวิชา เช่น วิชาการศึกษาทั่วไป เป็นต้น
  • นำงานวิจัยมาทบทวนและปรับให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง

สถาบันการศึกษา

  • ได้โครงการบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง
  • ได้เครื่องมือในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ เก่ง ดี มีภูมิคุ้มกัน มีจิตสำนึกและสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติได้

ชุมชน

  • ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพร่วมกับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตน
  • ส่งเสริมพลังและศักยภาพด้านต่างๆ ได้นำไปสู่การพึ่งพาตนเองความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชุมชน
  • ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

ประเทศชาติ

  • ได้พลเมืองที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและความมั่นคงของประเทศ