Home โครงการรากแก้ว ตัวอย่างโครงการรากแก้ว
Examples of Rakkaew projects

ตัวอย่างโครงการรากแก้ว       

    โครงการรากแก้วเป็นโครงการพัฒนาที่ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาที่เป็นองค์รวม โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง โดยทีมนักศึกษาต้องสำรวจข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาวิชามาใช้พัฒนาโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในระยะยาวและการมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดทักษะที่มีคุณค่า เช่น การส่งเสริมความรู้ การสร้างอาชีพ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการวางแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและสามารถวัดผลสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างโครงการในปี 2556

       shortcut         

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ภาคพายัพ เชียงใหม่

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

ตัวอย่างโครงการในปี 2555

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

โครงการ Mushroom-Community

CRMA 5

โครงการ Mushroom-Community เกิดจากแนวคิดของทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน 2 กลุ่มในชุมชนหมู่บ้านท่าชัย ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เปลี่ยนให้เป็นชุมชนที่ร่วมมือสามัคคีกันและพัฒนาเป็นชุมชนที่ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง ทีมเริ่มต้นใช้กลยุทธ์เแก้ปัญหาความยากจน โดยให้ความรู้และทักษะในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและเพาะเลี้ยงเห็ดแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านสามารถนำเห็ดที่ได้มาบริโภคและขายเป็นผลผลิตในครัวเรือน ชาวบ้าน 22 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ700 บาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 414% ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลไปสู่การแก้ปัญหาสังคมที่ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มผลิตก้อนเชื้อและเพาะเลี้ยงเห็ดท่าชัย มีรายได้ถึงปีละ 1.8 ล้านบาท สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอินทรีย์ของชุมชน นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการนำเอาก้อนเชื้อหมดสภาพไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักชีวภาพ สามารถนำมาใช้เองหรือจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ เป้าหมายระยะยาวคือ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเต็มรูปแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดที่ปลูกเองภายในชุมชน และเลิกใช้สารเคมีในการทำการเกษตรอย่างถาวร

อ่านเพิ่มเติม...
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ ECO-House

CU 3

ECO-House เป็นธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมองค์ความรู้ Soil Booster ที่ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนามากกว่า 3 ปี เข้ากับความรู้ด้านธุรกิจและเกษตรกรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการขายผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนและการเกษตร ในปีนี้ทีมได้ขยายผลโครงการไปสู่องค์กรเพื่อสังคม คือ มูลนิธิบ้านความหวังเมตตา จังหวัดนครนายก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ทำให้สามารถรับดูแลเด็กได้เพียง 24 คนเท่านั้น มูลนิธิต้องการเพิ่มจำนวนเด็กหญิงในอุปการะให้ได้มากขึ้น เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาและชีวิตใหม่แก่พวกเขา ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาโครงการ ECO-House ในมูลนิธิ ทำให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการเลี้ยงไส้เดือนเป็นศูนย์กลาง ปุ๋ยและน้ำหมักที่ได้จากไส้เดือนจำนวน 30 บ่อ ถูกนำไปใช้ในการเกษตรแบบผสมผสานทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มูลนิธิสามารถลดขยะได้ 18 กิโลกรัมต่อวัน หรือ 6.5 ตันต่อปี เท่ากับประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 13,085 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจำนวนนี้ทำให้มูลนิธิสามารถรับอุปการะเด็กเพิ่มได้อีก 4 คน สิ่งสำคัญที่สุดคือ เด็กๆ ได้ฝึกทักษะสำคัญที่ไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนและทำงานร่วมกับผู้อื่น แบ่งปันความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนให้กับเกษตรกรและชุมชนบริเวณรอบข้าง รวมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง ภาคภูมิใจในความสำเร็จ มีพลังที่จะก้าวเดินไปและทำอะไรเพื่อสังคม ผลประสบความสำเร็จของโครงการ Eco-house สามารถช่วยเหลือมูลนิธิให้ยืนอยู่ด้วยตัวเองได้ ทีมจึงมีเป้าหมายจะขยายผลโครงการให้กว้างไปยังองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆ ทั้ง 5 ภาคของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ ต่อยอดองค์ความรู้ ฟื้นฟูชายฝั่งอย่างยั่งยืน

KU 3

ชาวบ้านในชุมชนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี เลี้ยงหอยแมลงภู่เป็นอาชีพหลัก แต่ประสบปัญหาผลผลิตหอยแมลงภู่ที่เก็บเกี่ยวมีปริมาณลดลงทุกๆปี ชาวบ้านมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปีก่อเกิดปัญหาหนี้สินตามมา เนื่องจากชาวบ้านขาดความรู้ในกระบวนการทางธุรกิจและขาดทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยจัดทำเครื่องมือความรู้ ชื่อว่า “First Aid คิด” เพื่อเสริมสร้างความรู้และแนวทางการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกเชิงอนุรักษ์ให้ชาวประมงในพื้นที่ และเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และทักษะในการทำบัญชีครัวเรือน การจัดสรรรายได้ และการออมเงินให้กับกลุ่มแม่บ้าน นอกจากนี้ทีมยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาลจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจประมงเชิงอนุรักษ์และการปลูกจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผลการดำเนินโครงการทำให้ชาวบ้านในชุมชนดาราสมุทรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเลี้ยงหอยในเชิงอนุรักษ์ ทำให้มีหอยแมลงภู่พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ที่ราคาสูงขึ้น 62.5% ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 12% ต่อปี และเกิดการรวมกลุ่มทางอาชีพช่วยเพิ่มศักยภาพในการต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลางได้มากขึ้น กลุ่มแม่บ้านยังได้เริ่มจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผลให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้รายจ่ายลดลงสูงสุดถึงร้อยละ 40 หนี้สินลดลง 11.6% ต่อปี เงินออมเพิ่มมากขึ้น วันนี้ชุมชนดาราสมุทรเป็นความสำเร็จที่เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ แต่ในระยะยาวทีมมุ่งหวังจะขยายความสำเร็จนี้ออกไปสู่ชุมชนในวงกว้างภายใต้หลักการ “เปลี่ยนความคิด เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”

อ่านเพิ่มเติม...