พลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

น้อมนำศาสตร์พระราชา ผสานความรู้ความรู้สากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ มาร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์การดำเนินงานจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

พื้นที่เป้าหมายในการ
พัฒนา

11 จังหวัด 11 ชุมชน

รายวิชา/หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย

1 รายวิชา

ชมรม/โครงการราวแก้วใน
สถาบันการศึกษา

0 ชมรม/โครงการ

โครงการพัฒนาใน
พื้นที่เป้าหมาย

0 โครงการ

เครือข่ายศิษย์เก่า
รากแก้ว

0 คน

โครงการพัฒนาของ
นิสิตนักศึกษา

0 โครงการ

โครงการพัฒนาร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย

0 โครงการ

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

นิสิตนักศึกษา

0 คน

ครู อาจารย์

0 คน

ภาคประชาชน

0 คน

ภาคราชการ

0 หน่วยงาน

ภาคเอกชน

0 หน่วยงาน

Our Partners