News

พลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

น้อมนำศาสตร์พระราชา ผสานความรู้ความรู้สากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ มาร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

Our Partners