วิสัยทัศน์

 

มูลนิธิรากแก้ว “เป็นองค์กรบูรณาการเครือข่ายภาคการศึกษากับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

สนับสนุนภาคการศึกษาให้นำความรู้และศักยภาพมาดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

คณะกรรมการ

 

1. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ
2. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธาน
3. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธาน
4. ดร.กิติยา พรสัจจา กรรมการ
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการ
7. คุณวัฒนา ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ
8. คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร กรรมการและเหรัญญิก

ผู้สนับสนุนโครงการ