มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันเวลา : วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
สถานที่ ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
 
08.30 – 09.00 น.
 - ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าหอประชุมฯ
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ลงนามในบันทึกและเตรียมการเข้าร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง บริเวณหอประชุมฯ
09.00 – 09.30 น.
 พิธีเปิดและพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  พลังนิสิตนักศึกษา
 -   ชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ
 -   ประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว (หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล) กล่าวรายงานและแสดงเจตนารมณ์  ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
 -   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) กล่าวเปิดพิธีและมอบ  แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับจังหวัดและทุกภาคส่วนใน  การขับเคลื่อนโครงการฯ
09.30 – 10.00 น.
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
 -    การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างอธิการบดีจากสถาบันการศึกษา ๘ แห่งร่วมกับ ประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว
 -    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัด 12 จังหวัด และอธิการบดีจาก ๑๒ สถาบันการศึกษา และประธานกรรมการมูลนิธิรากแก้ว ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อผนึกพลังบูรณาการการ  ขับเคลื่อนการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.15 – 11.15 น.
เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา” เพื่อมอบแนวทางปฏิบัติและให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันอย่างบูรณาการ
 ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่
  1. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  2. ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  3. นายประเสร็ฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการเสวนาโดย นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว
11.15 – 12.15 น.
 การนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยนิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นำ เสนอทีละมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และผลลัพธ์แต่ละโครงการที่แต่ละภาคส่วนได้รับประโยชน์
12.15 – 13.30 น.
  รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น.
 -  เวทีเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการขับเคลื่อนโครงการฯ                                        โดย ผู้แทนจากมูลนิธิรากแก้ว ผู้แทนชุมชน และสถาบันการศึกษา ๔ แห่ง ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป                                           โดย นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว
 - ชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา
 
 
-----------------------------------------------------
 
*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม