เครือข่ายศิษย์เก่าในโครงการรากแก้ว

ลงทะเบียนสมาชิกศิษย์เก่าโครงการรากแก้ว

ขอเชิญชวนให้สมาชิกโครงการรากแก้วที่จบการศึกษาแล้ว ลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายศิษย์เก่าโครงการรากแก้ว เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ

และโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ แรงบันดาลใจ และให้กำลังใจแก่นิสิตนักศึกษาโครงการรากแก้วในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

** กรุณาระบุชื่อสถาบันการศึกษาที่จบ ท้ายชื่อหน่วยงานของท่านในช่อง Company / University