Registration

Thank you for your interest in joining the Summer Camp #3 เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3.
ชื่อ-สกุล
ชื่อเล่น
เพศ
ชาย หญิง
วันเดือนปีเกิด
อายุ
โรคประจำตัว/แพ้
ศาสนา
อาหาร
ชื่อสถาบันการศึกษา
ระดับการศึกษา
คณะ/วิทยาลัย
สาขาวิชา
ชั้นปี
Email
ID Line
เบอร์โทรติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อผู้ปกครอง (กรณีฉุกเฉิน)
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ไซส์เสื้อ
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประสงค์เดินทางโดย
เดินทางมาจากจังหวัดไหน / ที่ไหน
เคยเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิรากแก้วมาก่อนหรือไม่
เคย ไม่เคย
ทราบข่าวกิจกรรมของมูลนิธิรากแก้วจากช่องทางใด
เหตุผลการเข้าร่วมกิจกรรม