ชมรมรากแก้ว ม.พ. เปิดรับสมัครสมาชิก ในงาน "เปิดโลกกิจกกรม มหาวิทยาลัยพะเยา"

เรียนรู้และขับเคลื่อนแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน กับชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา 

6 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2556 ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการกิจกรรมชมรม ให้สอดคล้องกับปณิธาน มหาวิทยาลัยที่ว่า "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" (Wisdom for Community Empowerment) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิสิตชมรมรากแก้ว ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตชมรมรากแก้ว จากปัญหาจริงในชุมชน พร้อมทั้งบูรณาการความรู้และภูมิปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดงาน "เปิดโลกกิจกรรม"  เพื่อให้ชมรม/โครงการ หน่วยกิจกรรมต่าง ๆ จัดบูธประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยชมรมรากแก้ว ได้ร่วมจัดบูธของชมรม แสดงผลการดำเนินงานของชมรม ตั้งแต่อดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน ที่นิสิตชมรมรากแก้วทำประโยชน์เพื่อชุมชน พร้อมทั้งเปิดรับนิสิตใหม่ เข้าร่วมชมรม ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่ 1 สนใจเข้าร่วม จำนวน 1,143 คน