อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 5 ตอน จิตอาสาเพื่อสังคม"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนส่วนรวม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

กว่า 4 ปีที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิรากแก้ว และเครือเนชั่น ร่วมดำเนินโครงการ "ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต" โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน และปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมให้แก่เยาวชน และเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ พลังและความคิดสร้างสรรค์ในการทำความดี เพื่อเผยแพร่การทำความดีของเยาวชนสู่สาธารณะและสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้แก่กลุ่มเยาวชน และสังคมต่อไป

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต จึงจัดโครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ปี 5 ที่มีชื่อตอน "จิตอาสาเพื่อสังคม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยทำประโยชน์เพื่อสังคม และกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะเยาวชนในวงกว้าง ด้วยการส่งต่อวิธีคิดในการทำงาน และการดำเนินชีวิต และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ปัญหาชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วม

โดยเมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561 โครงการปั้นฝันฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมทีมนักศึกษา ในการดำเนินการโครงการพัฒนาชุมชน และเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ทั้ง 10 สถาบัน ที่ผ่านการคัดเลือก ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

#ปั้นฝันเดอะบัณฑิต #จิตอาสาเพื่อสังคม #โครงการรากแก้ว #ปิดทองหลังพระ