ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสมาชิก "เปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "

 

เรียนรู้ นอกตำรา สู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน กับชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นชมรมที่ดำเนินงานด้านวิชาการ ความรู้ ทักษะทางปัญญา ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต ทักษะความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ และการวิเคราะห์ การสื่อสารเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชมรมมีความริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ให้เป้นประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคมส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาชมรมเป็นผูู้นำ และผู้ตามทางสังคมที่ดี มีความเสียสละ ความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาชมรวมให้เกิดความรู้ใหม่ ระหว่างนักศึกษาเอง

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงาน "เปิดโลกกิจกรรม"  เพื่อให้ชมรม/โครงการ หน่วยกิจกรรมต่าง ๆ จัดบูธประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมจัดบูธของชมรม แสดงผลการดำเนินงานของชมรม ตั้งแต่อดีตจนถึง ณ ปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดรับนิสิตใหม่ เข้าร่วมชมรม มีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวนทั้งสิ้น 237 คน จากทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย