ม.ทักษิณ จัดฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (การสร้างฝายชะลอน้ำไหล)

วันศุกร์ที่ 14/09/61 มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อำเภอป่าพะยอม เทศบาลตำบลบ้านพร้าว กลุ่มธนาคารน้ำตะโหมด ชุมชนทุ่งยาว หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามภูมิปัญญาการบริหารการจัดการน้ำของชุมชน ณ คลองเรียน หมู่ 8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งโครงการสร้างฝายชะลอน้ำไหล เป็นหนึ่งในฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการบริหารจัดการน้ำ ในรายวิชาวิถีชุมชนท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยครั้งนี้นอกจากโครงการฯ จะเป็นฐานการเรียนรู้ นอกห้องเรียนที่สำคัญของนิสิตแล้ว มหาวิทยาลัยทักษิณก็ได้นำองค์ความรู้ แนวคิด รูปแบบและวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำไหล (Sandback check dam) ที่สอดคล้องกับบริบทและภูมินิเวศของพื้นที่ป่าต้นน้ำ ภายใต้หลักคิดของการแบ่งปันน้ำของตัวฝาย ในลักษณะของฝายแบบชั่วคราว โดยใช้กระสอบบรรจุทรายจากลำห้วยเป็นวัสดุหลัก การจัดวางกระสอบเป็นรูปพัด ชั้นบนสุดเปิดช่องให้น้ำไหลผ่าน ไม่ปิดกั้นน้ำ ซึ่งทำหน้าที่คอยชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ลดการเซาะแนวตลิ่ง และดักตะกอนดิน ทราย ในช่วงฤดูฝน สัตว์น้ำสามถเคลื่อนที่ผ่านไปมาได้ ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำครั้งนี้ ทั้งหมด 3 ตัว ชุมชนได้ผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำนี้ในด้านการเกษตร ในช่วงหน้าแล้ง ไม่ต่ำกว่า 100 ไร่

#โครงการรากแก้ว #มหาวิทยาลัยทักษิณ #TSU