ปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิรากแก้ว นำคณะผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2561  เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ นำคณะผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCooper  ตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส  ยะลา และปัตตานี เพื่อศึกษาดูงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว ในพื้นที่ต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 7 หมู่บ้าน ในการพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ ผ่านการทำงานของอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน และสร้างกระบวนการทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนวพระราชดําริ เพื่อให้ชาวบ้านระเบิดจากข้างใน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาของตนเอง และชุมชน สร้างผู้นำใหม่ในพื้นที่ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน