ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ได้รับรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ประเภทรายการโทรทัศน์ ประจำปี ค.ศ. 2018

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นหน่วยงานศาสนาที่ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและมีบทบาทในงานสื่อสารมวลชน ตามแนวทางและหลักการของศาสนาจักรคาทอลิก เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่น ประจำปี ค.ศ. 2018 ครั้งที่ 36 “เมล็ดพันธุ์แห่งความดี งอกงามได้ด้วยความรัก” โดยในปีนี้ “รายการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ซีซั่น 4 ตอนน้ำคือชีวิต” ออกกาศทางช่อง NOW26 ได้รับรางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ดีเด่น ในโอกาสนี้ นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ในฐานะผู้บริหารรายการฯ ได้ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ จากพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

รางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้สร้างสรรค์สื่อที่ดีมีคุณค่า และส่งเสริมคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมและสถาบันครอบครัวไทย สำหรับปี ค.ศ. 2018 มีจำนวนทั้งหมด 11 รางวัล ได้แก่ ประเภทภาพยนตร์โฆษณา 3 รางวัล ประเภทรายการโทรทัศน์ 6 รางวัล ประเภทภาพยนตร์ไทย 2 รางวัล