ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 12

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มูลนิธิรากแก้ว เทศบาลตำบลดอนประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาพัทลุงเขต 2 และโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  จัดโครงการ “ดอนประดู่นาวาน สืบสานข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ครั้งที่ 12” ณ หมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำความรู้สู่ชุมชน โดยการนำนิสิตในรายวิชา วิถีชีวิตชุมชน ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา อีกทั้งยังส่งเสริมนักเรียนของสถานการศึกษาในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ตระหนักถึงการทำนาตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าวสังข์หยดอินทรีย์ จำนวน 10 ไร่