Summer นี้ ชวนไปเรียนกับรายวิชาศึกษาทั่วไป "วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง"

กลับมาอีกครั้ง กับรายวิชา "วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง" รหัสวิชา 803 901 จำนวน 3 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี (ลงได้ทุกชั้นปี)

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 - 30 พฤษภาคม 2562 นี้ เริ่มเรียน 31 พฤษภาคม 2562

ด่วน...รับจำนวนจำกัด เพียง 50 คน เท่านั้น

เรียนทุกวันศุกร์ (เวลา 13.00-16.00น.) โดยจะมีการลงพื้นที่สัมผัสชุมชน จำนวน 3 ครั้ง

                ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2562

                ครั้งที่ 2 วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2562

                ครั้งที่ 3 วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562

          สำหรับรายวิชาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

          การเรียนที่จะทำให้นักศึกษา ได้เรียนรู้จริง ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนรู้ และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้แก่นแท้ของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้หลักการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ด้วยรูปแบบการเรียน ที่ออกแบบโดยอาจารย์และวิทยากรพิเศษผู้มีประสบการณ์สูง ผสมผสานกระบวนการเรียนที่ทันสมัย ที่จะทำให้นักศึกษาได้ “คิดจริง วางแผนจริง ทำจริง สัมผัสจริง เรียนรู้จริง” และ นำไปใช้ได้จริงในอนาคต

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป อาคารพจน์ สารสิน ชั้น 1 เบอร์ติดต่อ 043-202585