ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตามที่ มูลนิธิรากแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สัญญาจ้าง ๑ ปี) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖2 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ มูลนิธิรากแก้ว ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. (รายละเอียดคลิก)