Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3

มูลนิธิปิดทอง หลังพระสืบสาแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว จัดกิจกรรม Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ปี 3 ระหว่างวันที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2562 ณ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.โคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  
โดย กิจกรรม Summer Camp เรียนรู้วิถีชุมชนและหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา นี้ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่พัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา ผ่านการมือปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชุมชน ผ่านการลงพื้นที่

            ในปีนี้มีนักศึกษาสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

            โดยตลอดระยะเวลา 7 คืน 8 วัน ที่นักศึกษาได้เรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติ โดยมีฐานการเรียนรู้ ดังนี้

  1. ฐานเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาในพื้นที่โครงการปิดทองหลังพระฯ จ.อุดรธานี
  2. ฐานเรียนรู้ “เครื่องมือการสำรวจชุมชน” ได้แก่ การสำรวจเศรษฐกิจสังคม และการจัดทำแผนชุมชนและการสำรวจกายภาพ และการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ - สังคม สังคม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มานั้น มาวิเคราะห์ประมวลผลเ ประกอบวางแผนการพัฒนาตามโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ต่อไป
  3. ฐานเรียนรู้ “ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ”
  4. ฐานเรียนรู้ “การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร”
  5. ฐานเรียนรู้ “การท่องเที่ยวชุมชน ตำบลกุดหมากไฟ”
  6. ฐานเรียนรู้ “ศึกษาสำรวจ และเดินกายภาพ”