โครงการจุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน่าน ครั้งที่ 9

วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2562 โครงการจุฬาฯ-รากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค่ายเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ นิสิตได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและวิถีของชุมชนอย่างแท้จริง และให้นักศึกษาเกิดทักษะในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นิสิต ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 31 คน

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

ลงพื้นที่สำรวจเขาหัวโล้นและเกษตรตัวอย่าง การลงพื้นที่ศึกษาปัญหาเข้าหัวโล้นที่เกิดขึ้นกับป่าในจังหวัดน่านและศึกษาการทำเกษตรตัวอย่างที่บ้านราษฎร์สามัคคี ศึกษาพื้นที่เกษตรบริเวณศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นิสิตศึกษาเรียนรู้สภาพและสาเหตุของปัญหาพื้นที่ป่า และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

คืนข้อมูลบ้านใหม่ในฝัน จากค่ายครั้ง 8 นั้น ที่นิสิตได้เก็บข้อมูลเพื่อวางการจัดทำโครงการ ครั้งนี้นิสิตได้ประมวลผลข้อมูลและคืนข้อมูลให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมรับทราบตระหนักรู้ ปัญหาภายในชุมชน พร้อมมีส่วนร่วมกันในการเติมเต็มข้อมูล

สัมพันธ์ชุมชนบ้านเมืองหลวง แบ่งกันลงสัมพันธ์ชุมชนโดยให้สอบถามคนในชุมชนด้วยประเด็นดังนี้ อาหาร สุขภาพ วัฒนธรรม กฎหมาย ศาสนา กิจกรรมยามว่าง และความสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึงสอบถามประเด็นอื่นที่นิสิตสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นิสิตเกิดความคุ้นชินในการลงชุมชน

ลงพื้นที่บ้านปางเป๋ย แบ่งนิสิตออกกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีอาสาสมัครชุมชนคอยเป็นผู้ช่วยแนะนำและช่วยด้านการสื่อสารในชุมชน โดยได้รับมอบหมายให้สำรวจข้อมูลพื้นฐานและสภาพชุมชนโดยอ้างอิงจากแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะอาชีพโดยเน้นด้านการเกษตรเป็นหลัก โครงสร้างพื้นฐานเช่นประปา ไฟฟ้า การคมนาคม สาธารณสุข การศึกษา และยังรวมถึงสังคมและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและกฎระเบียบต่าง ๆ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กที่โรงเรียนบ้านปางเป๋ย โดยการทำกิจกรรมร่วมกันคือการเล่นเกมละลายพฤติกรรม การสอนหนังสือวิชาภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน และสอนการแยกขยะต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กนี้ยังเน้นให้นิสิตพูดคุยและสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบ้านปางเป๋ยผ่านมุมมองของเด็ก

ลงพื้นที่สำรวจชุมชนมลาบรี ชุมชนมลาบรี บ้านห้วยหยวก ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา เพื่อเรียนรู้และศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงบ้านปางเป๋ย โดยมีการสำรวจหมู่บ้าน และมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในหมู่บ้าน

ในแต่ละวันให้นิสิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ขบคิดและทบทวนตนเอง พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ มีการนำเสนอทั้งในรูปแบบเดี่ยวและรูปแบบกลุ่มเพื่อแบ่งปันแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม นำไปสู่การคิดต่อยอดและเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

เรื่อง/ภาพ : ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น