ค่ายรากแก้วอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3

วันที่ 30 - 1 มิถุนายน 2562 ค่ายรากแก้วอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 3 ชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บ้านหนองแสงน้อย ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและวิถีของชุมชนอย่างแท้จริง และให้นักศึกษาเกิดทักษะในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 36 คน

ตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรรม ดังนี้

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน การแบ่งกลุ่มลงสัมพันธ์ชุมชน เพื่อให้สำรวจสอบถามผู้คนในชุมชนโดยใช้หัวข้อดังนี้ แผนที่ชุมชน ผังเครือญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน ปฏิทินชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติชีวิต รวมถึงสอบถามประเด็นหรือหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชน มีประสบการณ์ลงพื้นที่จริง และศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน

กิจกรรมเกษตร การทำแปลงเกษตรสาธิตภายในโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย ในการสำรวจพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยพบว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าหลังบ้านพักคุณครู ทางนักศึกษาจึงได้ร่วมกันทำแปลงเกษตรสาธิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กๆ ในโรงเรียนบ้านหนองแสงน้อยมีวินัยและความรับผิดชอบในดูแลแปลงเกษตรสาธิตและเมื่อผลผลิตจากแปลงเกษตรสาธิตออกมาได้ตามที่ต้องการแล้วสามารถนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารกลางวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวันได้ในระดับหนึ่ง

กิจกรรมพัฒนา โดยมองเห็นสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและสนามเด็กเล่นที่เป็นเหมือนที่เรียนรู้นอกห้องเรียนอีกที่หนึ่งจึงได้ให้นักศึกษาคิดว่าจะทำอย่างไร แล้วจึงได้ข้อสรุปว่า จะทำการทาสีสนามเด็กเล่น ฝังยางเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเล่น ออกกำลังกายและสีสันให้เด็กๆภายในโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กที่โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย โดยการทำกิจกรรมร่วมกันคือการเล่นเกมละลายพฤติกรรม การสอนหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง การอ่าน การใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ภัยของยาเสพติด วิชาภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน และสอนการแยกขยะต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กยังให้นักศึกษาสอบถามปัญหาของเด็กและคนภายในชุมชนด้วย

โดยในแต่ละวันนั้นนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ขบคิดและทบทวนตนเอง พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ถอดบทเรียนประจำวัน โดยให้โจทย์ต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึก ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม นำไปสู่การคิดต่อยอดและเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปในอนาคต