สถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯ และมูลนิธิรากแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฯ

ด้วย มูลนิธิรากแก้ว ซึ่งเป็นมูลนิธิในเครือสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลัง พระสืบสานแนวพระราชดําริ มีบทบาทสนับสนุนภาคการศึกษาในการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนการบูรณาการ
ความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา และตำราแม่ฟ้าหลวง เป็นแนวทางในการดําเนินงาน

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในตำแหน่งนักพัฒนาทางเลือก จํานวน 6 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน 1 อัตรา รายละเอียด คลิก