รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบข้อเขียน)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบข้อเขียน)

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

__________________________

 

                    ตาม ประกาศสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาทางเลือก 6 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน 1 อัตรา นั้น

                    บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครฯ และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (รอบสอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามรายชื่อดังแนบนี้ คลิก