ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบสัมภาษณ์)

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (รอบสอบสัมภาษณ์)

เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์

__________________________

 

                   ตาม ประกาศสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตำแหน่งนักพัฒนาทางเลือก 6 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน 1 อัตรา ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และได้แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อทดสอบรอบสอบข้อเขียน ไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นั้น

                   บัดนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้ตรวจแบบทดสอบข้อเขียนของผู้สมัครสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามรายชื่อดังแนบนี้ คลิก