ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่ฯ

ประกาศ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล
เป็นเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ตำแหน่ง นักพัฒนาทางเลือก และเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน

_________________________________________

       ตามที่ สถาบันส่งและและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิรากแก้ว ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในตำแหน่งนักพัฒนาทางเลือก และเจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กันยายน 2562 นั้น

       บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร โดยวิธีสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 และวิธีสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ สำนักงานโครงการร้อยใจรักษ์ ปรากฏผลผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ คลิก