โครงการค่ายรากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายรากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนหนองแสงน้อย ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนจากโครงการรากแก้ว อาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการนำนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้วิถีชุมชน เพื่อนำความรู้ในห้องเรียนมาบูรณาการ และพัฒนาโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแก่เยาวชนในชุมชนหนองแสงน้อย ร่วมด้วยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนและตัวนักศึกษาเอง 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ติว O-Net ให้แก่เด็กป.5 - 6 สำหรับการสอบที่จะมีขึ้นในปลายเทอมการศึกษานี้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบ BBL ( Brain-Based-Learning) เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวสวน เพื่อเป็นอาหารกลางวัน และแปลงเกษตรตัวอย่างของโรงเรียน โดยกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้นำเด็กๆ มาร่วมปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ และรู้จักการดูแลรักษาในระยะยาว ทั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้ และสัมผัสวิถีชาวบ้าน ของชุมชนบ้านหนองแสงน้อยอีกด้วย 

ภาพ/ข่าว โดย นักศึกษาชมรมรากแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น